Adatvédelmi irányelvek

A Pannónia Általános Biztosító Zrt. (adatkezelő nyilvántartási azonosítója: NAIH-88184/2015-NAIH-88200/2015. NAIH-87642/2015-NAIH-87643/2015) és a Pannónia Életbiztosító Zrt. (adatkezelő nyilvántartási azonosítója: NAIH-88201/2015-NAIH-88204/2015) (továbbiakban együttesen Pannónia Biztosítók) - mint adatkezelők tájékoztatjuk arról, hogy a Pannónia Biztosítók miként használja fel és védi az Ön személyes adatait weblapjain. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Pannónia Biztosítók működteti és kezeli a http://www.pannoniabiztosito.hu és a http://direkt.pannoniabiztosito.hu internetes oldalakat.

Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

Pannónia Általános Biztosító Zrt.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-045631
 • Adószám:13941031-1-44
 • Székhely: 1133, Budapest, Váci út 76.
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
 • Belső adatvédelmi felelős neve: dr. Muhits Andrea
 • Belső adatvédelmi felelős beosztása: vezető jogtanácsos
 • Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: muhits.andrea@pannoniabiztosito.hu

Pannónia Életbiztosító Zrt.

 • Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045632
 • Adószám:13941079-1-44
 • Székhely: 1133, Budapest, Váci út 76.
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
 • Belső adatvédelmi felelős neve: dr. Muhits Andrea
 • Belső adatvédelmi felelős beosztása: vezető jogtanácsos
 • Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: muhits.andrea@pannoniabiztosito.hu

Ha az ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján - a Pannónia Biztosítók részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímet a Pannónia Biztosítók-vel közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Pannónia Biztosítók számára arra, hogy a kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve a biztosítási titoknak, üzleti titoknak, továbbá személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

A Pannónia Biztosítók az elektronikus levelező rendszeren a megadott címre küldött anyagokat, illetve információt nem küldi el az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik. A Pannónia Biztosítók nem felel az elektronikus úton (e-mail-en) történő hibás kézbesítésből eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.

A Pannónia Biztosítók az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél tiltakozik vagy azt bármilyen egyéb módon kifogásolja.
Az interneten vagy elektronikus levelezés (e-mail) során tudomására jutott adatokat a Pannónia Biztosítók a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően biztosítási titokként kezeli.

Vonatkozó jogszabályok

- Alaptörvény,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit.),
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.),
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.),
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.),
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

A Pannónia Biztosítók mint adatkezelő a fenti jogszabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján az alábbiak szerint állapítja meg adatkezelési tájékoztatóját.

A Pannónia Biztosítók által kezelt személyes adatok

A kezelt adatok köre

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható (Info tv.).

Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, rendelkezésére álló adat, amely a Pannónia Biztosítók egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására, vagy a Pannónia Biztosítók-vel kötött szerződéseire vonatkozik (Bit).

Ügyfél az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely biztosítási szerződésből származó jogokkal rendelkezik, illetve kötelezettségek terhelik.
Adatkezelő ügyfelei:
- a biztosítási szerződések szerződői, biztosítottai és kedvezményezettjei, akárosult, a Pannónia Biztosítók szolgáltatására jogosult más személy,
- ajánlattevő.

A biztosítási titoktartási kötelezettség az ügyfelek biztosítási titoknak minősülő adataira terjed ki.

A biztosítási titoknak minősülő adatok köre az ügyfél:

a) személyi körülmények,
b) vagyoni helyzete,
c) gazdálkodásával kapcsolatos adatai (gazdálkodó szervezetek esetén például azok mérlegadatai, az, hogy nyereséges vagy veszteséges volt-e, likviditás, vásárolt-e vagyoni eszközöket stb.)
d) biztosítási szerződéseire vonatkozó adatok:
Ebben a körben biztosítási titok minden olyan adat, amely az ajánlatban, a kötvényben, illetve az egyedi szerződésben, annak záradékában a szerződésre vonatkozó egyedi adatként szerepel, így különösen: a biztosítási összeg, a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási díj, a biztosítás tárgyának kockázati viszonyai, a szerződés léte, létrejöttének, illetve megszűnésének ténye és időpontja, a szerződés alapján teljesített szolgáltatás és a kártérítés elutasítása, jogvita.
Ezen adatok mind a fennálló, mind pedig a már megszűnt biztosítási szerződések esetén biztosítási titoknak minősülnek.

Nem minősül biztosítási titoknak a biztosítási szerződés általános feltételei, de maga a biztosítási szerződés fennállása már a biztosítási titok része.

Pannónia Biztosítók által kezelt adatok a fentieken túl, a honlap látogatása során a következők: látogatások pontos időpontja, a megtekintett oldal(ak) címe, a megtekintett oldalakon eltöltött idő, a Pannónia Biztosítók honlapjára navigálást megelőzően a felhasználó által meglátogatott oldal címe, IP cím, a felhasználás földrajzi adatai (mely országból, városból érkezett a látogató), a felhasználó által használt internet böngésző program neve, a honlap elhagyása mely oldalon történt, a látogatás egyszeri vagy visszatérő jellege.

A továbbiakban olvasható adatkezelési tájékoztató ezen két adatkör vonatkozásában készült.

A Pannónia Biztosítók személyes adatokra vonatkozó adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Személyes adat elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett - önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül - hozzájárul. A hozzájárulás megadható szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, de az érintett hallgatása nem tekinthetünk beleegyezzésnek. Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni.
A Pannónia Biztosítók jogosult kezelni az életbiztosítási szerződések biztosítottjának, kedvezményezettjének és károsultjának személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggő adatokat.
Az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése értelmében a Pannónia Biztosítók az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Pannónia Biztosítók-nak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelés időtartama: A Pannónia Biztosítók a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, továbbá azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Info tv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére.
Az adatkezelési időtartam megszűnésével egyidejűleg a személyes adatokat a Pannónia Biztosítók törli.

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Pannónia Biztosítók a szolgáltatás teljesebbé tétele, működtetése érdekében kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, továbbá statisztika készítéséhez használja fel.
A Pannónia Biztosítók a tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára - a hatályos törvényekben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatfeldolgozás: Ha az adatokat nem az adatkezelő Pannónia Biztosítók dolgozza fel, az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bízhat meg - az adatvédelmi előírások betartása mellett. Az adatfeldolgozásnak más jogalany részére történő kiszervezését tartalmazó szerződés megkötését megelőzően, a Pannónia Biztosítók az MNB felé is bejelenti, amennyiben a jogszabályok értelmében annak megtétele kötelező. A kiszervezet tevékenységet végző partnerek aktuális listáját megtekintheti honlapunkon az Ügyfélszolgálat oldalán a letöltések és linkek között Pannónia Általános Biztosító Zrt. kiszervezési tevékenységet végző partnerei és a Pannónia Életbiztosító Zrt. kiszervezési tevékenységet végző partnerei nevű dokumentumokban. A Pannónia Biztosítók a kiszervezési tevékenységet végző szerződő partnerei részére adattovábbítást végez.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

A Pannónia Biztosítók által kezelt adatok érintettjeinek jogai és érvényesítésük
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (annak módjáról), valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvétel során jelzett módon, illetve a Pannónia Biztosítók ügyfélszolgálatán. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatok helyesbítése illetve törlése esetén a Pannónia Biztosítók értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akik részére az adatokat korábban adatkezelés / adatfeldolgozás céljából továbbították.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Pannónia Biztosítók a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Pannónia Biztosítók az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
A biztosító az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította (Info tv. 21. §).

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő Pannónia Biztosítók ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Pannónia Biztosítók köteles bizonyítani (Info tv. 22. §).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
web: http://naih.hu

Viselkedésalapú reklámok (ún. cookie-k) kezelése a honlapunkon
Tájékoztatjuk, hogy a Pannónia Biztosítók által üzemeltetett honlapok - a Pannónia Biztosítók szolgáltatásai színvonalának emelése, a honlapja felhasználásának megkönnyítése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. "cookie"-kat használnak. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Pannónia Biztosítók adminisztratív célokra kívánja felhasználni, mint például a honlapok látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. Ha nem kívánja elfogadni a weboldalon a cookie-k használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

Adatbiztonság

A Pannónia Biztosítók az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Pannónia Biztosítók megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Pannónia Biztosítók továbbá az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az ügyfelei adatainak biztosítására.

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban problémája merül fel, kérjük forduljon Társaságainkhoz bizalommal!