Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztató és használati feltételeket.

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap a Pannónia Általános Biztosító Zrt. és a Pannónia Életbiztosító Zrt. továbbiakban együttesen Pannónia Biztosítók honlapja, amely honlapon a Pannónia Biztosítók szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen honlap, www.pannoniabiztosito.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével, mint webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a használati feltételeket. Ha a feltételekkel nem ért egyet kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat. A Pannónia Biztosítók bármikor módosíthatják a használati feltételeket, mely módosításokat ill. az új használati feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a honlapon a Pannónia Biztosítók az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. A honlap üzemeltetői megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.
A Pannónia Biztosítók a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a honlap, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében. A Pannónia Biztosítók nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, de értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.
A biztosító az ügyfelek adatait a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján biztosítási titokként, egyéb adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései alapján kezeli.

A webhelyen megtalálható szerzői anyagok - beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szöveget, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat - a Pannónia Biztosítók tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak a Pannónia Biztosítók kifejezett írásos engedélyével történhet.

Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül jogi, számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.
A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása vagy megtekintése, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.
A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A termékek és szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Pannónia Biztosítók kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán a Pannónia Biztosítók felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
A webhelyen található információk nem minősülnek a Pannónia Biztosítók részvényei, más értékpapírok vagy pénzügyi eszközök vásárlására vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak.

Más oldalakra mutató linkek

A Pannónia Biztosítók elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.
A Pannónia Biztosítók nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A Pannónia Biztosítók nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Pannónia Biztosítók nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával összefüggő veszteségekért és károkért.

Illetékes panaszfórum

Az illetékes felügyeleti szerv: MNB (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) E-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu

További információ: http://www.mnb.hu

Az ajánlattal, a biztosítási szerződéssel és a biztosító szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeivel vagy esetleges problémáival forduljon bizalommal a biztosítás közvetítőjéhez.
További információk találhatóak a www.pannoniabiztosito.hu és https://direkt.pannoniabiztosito.hu honlapokon is. Amennyiben problémáira megnyugtató választ a fentiek igénybevétele után sem kap, kérjük, forduljon bizalommal a biztosító Ügyfélszolgálatához. Elérhetőségeink az alábbiak:
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
E-mail: info@pannoniabiztosito.hu
Telefax:+36 1 886 6909
Telefon:+36 1886 6900

2) A biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az ügyfélszolgálat részére szóban (telefonon vagy személyesen), illetve írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) lehet megtenni.
Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés módjával, és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további részletes információkat megtalálja a honlapunkon, illetőleg az ügyfélszolgálati irodánknál kihelyezett panaszkezelési szabályzatunkban.

3) Jogorvoslati lehetőségek:
a) Pénzügyi Békéltető Testület:
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
Telefonszám: 06-1/4899-100
E-mail cím: http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok

Bővebben a www.felugyelet.mnb.hu/pbt honlapon kaphat tájékoztatást.

b) Fogyasztóvédelmi eljárás:
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX törvény szerinti pénzügyi fogyasztói vitában fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest BKKP Pf. 777.
Telefonszám: 06-40/203-776
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Bővebben a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok honlapon kaphat tájékoztatást.

c) Bíróság:
Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (http://www.birosagok.hu).

Online vitarendezési platform

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.
A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül is a fogyasztóknak biztosítani kell. Online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan pénzügyi szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a biztosító vagy a biztosító közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt vagy köt arra szerződést

Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím:1525 Budapest, BKKP, Pf.:172.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Fax: 0036 (1) 429 8000
Telefon: 00 36 (40) 203 776

Nemzeti Kapcsolattartó Pont:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújtanak:
Telefon: 00 36 1 488 2033
e-mail: onlinevita@bkik.hu

Az online vitarendezési platform elérhető itt: http://ec.europa.eu/odr
Társaságunk elérhetősége: info@pannoniabiztosito.hu